Main

Storyline

Characters

Seiyuu/Voice Actors

Multimedia

Gallery

Music

Lyrics

Games

Links

Order Now!


Site History

IMAGE SECTION

Shino
Shino Inuzuka
Sosuke
Sosuke Inukawa
Dosetsu
Dosetsu Inuyama
Genpachi
Genpachi Inukai
Kobungo
Kobungo Inuta
Shinbei
Shinbei Inue
Keno
Keno Inuzaka
Daikaku
Daikaku InumuraThe Hakkenden AIC Pioneer LDC, Inc.
Site created by p-boy (Patrick Magpayo)